WEBINAR – OFANZIVNA I DEFANZIVNA FUNKCIJA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA sa lekcijama i primjerima iz pandemije Covid-19

Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta “Trezor bh. inovacija” organizuje webinar na temu “OFANZIVNA I DEFANZIVNA FUNKCIJA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA sa lekcijama i primjerima iz pandemije Covid-19”.

Teme: Patent, industrijski dizajn, žig, poslovna tajna, autorska prava

Industrijsko vlasništvo ignorišemo na vlastitu opasnost i odgovornost!

S jedne strane patent, žig, industrijski dizajn i drugi oblici industrijskog vlasništva predstavljaju potencijal i priliku da se ostvari korist od plodova uma.

Neko će zaraditi od našeg intelektualnog rada – industrijsko vlasništvo nam omogućava da to budemo mi. Ono štiti našu investiciju u novcu, vremenu, trudu, znanju…

Ignorisanje će vjerovatno rezultirati gubljenjem dobiti i propuštenim prilikama.

S druge strane ignorisanje industrijskog vlasništva nosi opasnost da ćemo morati nadoknaditi štetu,  ili da će protiv nas biti izrečena novčana kazna pa čak i kazna zatvora.

Zakon uređuje kako se smije a kako ne smije koristiti patentom zaštićen izum, žigom zaštićen znak, industrijskim dizajnom zaštićen vanjski izgled proizvoda, know how… Korištenje zaštićenih tvorevina suprotno zakonskim odredbama čini povredu prava i predstavlja civilni delikt (povodom čega možemo biti tuženi), a potencijalno i prekršaj ili krivično djelo za što je zaprijećena visoka novčana kazna pa čak i kazna zatvora.

Industrijsko vlasništvo je čak bitno i za one koje ne interesuje i koji/e apsolutno ne žele da steknu patent, žig, industrijski dizajn, poslovnu tajnu, autorsko pravo i sl. Ne štiteći svoje industrijsko vlasništvo, otvaraju se mogućnosti da neko drugi traži zaštitu, ubere korist ali i okrene ta prava protiv njih. Pravna praksa vrvi ovakvim primjerima.

Kao rezultat, sastavni dio moderne pismenosti za svakog izumitelja/icu, privrednika/cu odnosno za svaku osobu koja koristi tvorevine uma jeste poznavanje pravila kojim se uređuje industrijsko vlasništvo kako u našoj državi tako i na međunarodnom nivou.

Pandemija Covid-19 je posebno dovela do izražaja kako ofanzivnu tako i defanzivnu funkciju industrijskog vlasništva. Čak i u ovim vanrednim okolnostima nastavila su važiti pravila industrijskog vlasništva, te svjedočimo brojnim slučajevima pravilne zaštite koja je rezultirala značajnom novčanom i drugom koristi kako za izumitelje_ice/nositelje_ice prava tako i za društvo, ali i katastrofalnim promašajima koji su ugrozili pravnu sigurnost svojih stvoritelja/ica i zagorčali im život.

Webinar neće biti o pandemiji per se. Umjesto toga, primjeri iz pandemije će se koristiti kako bi se objasnili i obrazložili relevantni instituti industrijskog vlasništva.

Naglasak će biti na praktičnom znanju i vještinama koje će polaznici/ce moći koristiti u svakodnevnom djelovanju. Što više će se koristiti primjeri, fotografije i multimedija a webinar će biti razumljiv onima koji/e nisu pravnici/ce. Polaznici/ce će primiti besplatne elektronske primjerke knjiga predavača.

Datum: 21.06.2021 godine
Vrijeme: 10:00 – 11:30h
Webinaru možete prisustvovati klikom na ovaj LINK.
Šifra: 899 7293 2803

O predavaču:

Dr. Haris Hasić je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku na građanskopravnoj katedri, uža specijalizacija pravo intelektualnog vlasništva. Magistrirao je i doktorirao na temama iz prava intelektualnog vlasništva. Autor ili koautor je pet knjiga iz domena prava intelektualnog vlasništva te brojnih naučnih i stručnih članaka koji su objavljeni u BiH i inostranstvu. Deset godina certificirani je predavač na temama intelektualnog vlasništva za Agenciju za državnu službu Bosne i Hercegovine i FBiH kao i certificirani predavač za Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH. Predavao je za Svjetsku trgovinsku organizaciju o TRIPS sporazumu na RTPC obukama u Turskoj i Kazakhstanu. Pravni je savjetnik Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca (AMUS), najveće kolektivne organizacije u BiH kao i pravni savjetnik Udruženja glumaca i glumica BiH. Položio je stručni ispit za zastupnika za industrijsko vlasništvo pri Institutu za intelektualno vlasništvo BiH. Alumni je Svjetskog kolokviuma za predavače iz intelektualnog vlasništva u organizaciji WIPO i WTO. Član je Evropske mreže predavača intelektualnog vlasništva (EIPTN). Pisao je stručna mišljenja vezana za intelektualno vlasništvo za širok dijapazon klijenata uključujući javna i privatna privredna društva, nevladine organizacije, advokatske kancelarije i fizička lica. Držao je brojne edukacije, predavanja po pozivu te učestvovao na naučnim konferencijama i skupovima iz prava intelektualnog vlasništva na tri kontinenta. Oženjen je i otac dvoje djece.