KONTAKTIRAJTE NAS!

U slučaju potrebe budite slobodni da nas kontaktirate putem društvenih mreža ili dole prikazane kontakt forme

  Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine (AIBIH)

  Misija: Statut AIBIH, Član 6: „Udruženje je osnovano radi ostvarivanja zajedničkih interesa članova u stvaranju, promociji i realizaciji inovacija, kao i širenju inventivno-stvaralačke kulture medju gradjanima BiH, naročito medju učenicima i studentima“

  Vizija: “Udruženje okuplja i podstiče članove da, pojedinačno i timski, stvaraju inovacije, radi razvoja tehnike, tehnologije, materijala i ostalih materijalnih dobara, kako bi na taj način doprinijeli poboljšanju životnih uslova u sredini u kojoj žive, kao i šire”

  Kada i kako je osnovana: 24-VI-1994. pod nazivom Savez inovatora Bosne i Hercegovine. Uz Statut, donesen je i „Program odbrane i obnove“, kao smjernice članovima-braniocima.

  Tokom 1995-96. vršena je preregistracija udruženja osnovanih 1992-95: umjesto BiH, u nazivima je uneseno FBiH. Zakon je izglasan tek 2002: „Savez“ je zamijenjen sa „Asocijacija“, koja „nastavlja kontinuitet djelovanja Saveza inovatora Bosne i Hercegovine (SIBIH) koji je registrovan kod Višeg suda u Sarajevu, 11. jula 1994. godine, Rješenjem br. R-II-152/94.“ Statut AIBIH, Član 2.

  Glavni ciljevi i strategije za ostvarenje tih ciljeva prema statutu:

  d) Širi inovativnu kulturu medju gradjanima, prije svega medju djecom i omladinom, s ciljem da se inovatorstvo, kao intelektualna djelatnost, shvati kao jedini resurs koji se, suprotno svim drugim resursima u prirodi, korištenjem ne troši nego obnavlja i proširuje

  e) Pokreće inicijative da se zakonskom i drugom regulativom utvrde što je moguće povoljniji uslovi za zaštitu i realizaciju inovacija

  f) Zastupa interese članova i pruža stručnu pomoć u cilju zaštite patentnih i drugih prava intelektualnog vlasništva članova Udruženja

  h) Podstiče ostvarivanje saradnje sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu

  i) Angažuje članove Udruženja na rješavanju problema tehničko-tehnološke prirode u sredinama u kojima žive i rade, i štiti njihove interese u postupcima ostvarivanja pravične nadoknade

  j) Sarađuje sa državnim institucijama, sa istraživačko-razvojnim i obrazovnim ustanovama, s organima i drugim subjektima, u zemlji i inostranstvu, radi ostvarivanja naprijed navedenih osnovnih ciljeva“

  Statut AIBIH, Član9: „Kao punopravni član Svjetske federacije inovatorskih udruženja (International Federation of Inventors’ Associations; u daljnjem tekstu: IFIA) i Evropskog udruženja inovatora (Association of European Inventors; u daljnjem tekstu: AEI), Udruženje predstavlja bosanskohercegovačke inovatore i inovatorstvo u međunarodnom inovatorskom pokretu.“

  Trezor bh. inovacija je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Islamska razvojna banka.

  O Centru za promociju civilnog društva

  Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je domaća organizacija osnovana 1996. godine.

  Od svog nastanka do danas CPCD se etablirao kao organizacija koja uz saradnju sa internacionalnim donatorima, u pet zemalja regiona radi distribuciju i monitoring grantova i programa jačanja kapaciteta. Dvodecenijsko iskustvo u radu sa organizacijama i zagovaranju, CPCD izdvaja kao organizaciju koja njeguje partnerski, sistematičan, inovativan i transparentan pristup radu.

  Do sada je CPCD pružio savjetodavnu, ekspertsku, obrazovnu i finansijsku podršku za više od 1000 organizacija, edukacijama je obuhvatio više od 200.000 osoba, inicirao je kreiranje i usvajanje Sporazuma između Vijeća ministara i organizacija civilnog društva, osigurao usvajanje Sporazuma u 80 općina/opština, te podijelio više od 400 grantova.

  O donatoru Islamska razvojna banka (IsDB)

  Islamska razvojna banka (IsDB) je multilateralna razvojna banka (MDB). Banka radi na poboljšanju života ljudi promičući socijalni i ekonomski razvoj u 57 zemalja članica na četiri kontinenta i muslimanskim zajednicama širom svijeta.

  Kako bi podržali stvaranje novih inovativnih rješenja temeljenih na tehnologiji, IsDB Science, Odjel za znanost, tehnologiju i inovacije osnovao je Transform Fund u iznosu od 500 miliona američkih dolara i uspostavio internet platformu “Engage” i crowdfunding platformu “Innovate”. Tri inovativna alata osmišljena su radi stvaranja globalnog inovacijskog ekosistema za angažiranje i povezivanje inovatora, investitora, akademskih radnika, start-upova i filantropa za rješavanje najvažnijih razvojnih izazova u zemljama u razvoju i stvaranje prilika za tržište i financiranje.

  d) Širi inovativnu kulturu medju gradjanima, prije svega medju djecom i omladinom, s ciljem da se inovatorstvo, kao intelektualna djelatnost, shvati kao jedini resurs koji se, suprotno svim drugim resursima u prirodi, korištenjem ne troši nego obnavlja i proširuje

  e) Pokreće inicijative da se zakonskom i drugom regulativom utvrde što je moguće povoljniji uslovi za zaštitu i realizaciju inovacija

  f) Zastupa interese članova i pruža stručnu pomoć u cilju zaštite patentnih i drugih prava intelektualnog vlasništva članova Udruženja

  h) Podstiče ostvarivanje saradnje sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu

  i) Angažuje članove Udruženja na rješavanju problema tehničko-tehnološke prirode u sredinama u kojima žive i rade, i štiti njihove interese u postupcima ostvarivanja pravične nadoknade

  j) Sarađuje sa državnim institucijama, sa istraživačko-razvojnim i obrazovnim ustanovama, s organima i drugim subjektima, u zemlji i inostranstvu, radi ostvarivanja naprijed navedenih osnovnih ciljeva“

  Statut AIBIH, Član 9: „Kao punopravni član Svjetske federacije inovatorskih udruženja (International Federation of Inventors’ Associations; u daljnjem tekstu: IFIA) i Evropskog udruženja inovatora (Association of European Inventors; u daljnjem tekstu: AEI), Udruženje predstavlja bosanskohercegovačke inovatore i inovatorstvo u međunarodnom inovatorskom pokretu.“