Emina Milanović

Sarajevo, BiH

Lilium bosniacum – solarno stablo

Problem:

Nedostatak modernih sadržaja koji su protkani historijom i turističkim atrakcijama Bosne i Hercegovine, kao i primjera korištenja obnovljive energije.

Rješenje:

Stablo je zamišljeno nalik na bosanski ljiljan, koji je endemska vrsta u BiH, pa shodno tome i nosi naziv „lilium bosniacum“. Često se apstrakt tog ljiljana vidi kao patriotski znak, ali rijetko kada razmišljamo kako zaista izgleda taj bosanski ljiljan. Svaka latica na ovom stablu ima solarne ploče na sebi, te ima 2 zakrivljena dijela gdje su oni fiksirani. Položaj tih latica se mijenja u zavisnosti od doba dana. Dakle, one su otvorene tokom dana te se okreću prema položaju sunca tokom dana za maksimalnu apsorpciju sunčevih zraka. Isto tako, plan je da ovo solarno stablo tj. njegov prilaz bude dizajniran u obliku zlatnog reza. Sa vanjske strane spirale bi bila smještena i rampa, s obzirom na to da bi stepenice bile smještene sa unutrašnje strane. Na taj način omogućava se ljudima sa kolicima olakšan pristup stablu. Spirala zlatnog reza vodi do podnožja stabla gdje se nalazi stećak. U tom stećku je smještena razvodna kutija, sa svim ostalim elektronskim elementima. Na tom stećku bi bila i kontrolna tabla koja bi pokazivala značajne informacije o stablu, gradu i državi turistima, ali i svim ljudima koji budu željeli da saznaju više o gradu, državi, historijatu grba bosanskog ljiljana i slično. Tu smo planirali i postaviti solarne klupe koje bi dodatno dovodile solarnu energiju u to stablo. Također, sa bočne strane tih klupa bi bile utičnice gdje bi posjetioci mogli da napune svoje elektronske uređaje. Latice tog ljiljana se navečer sklapaju te bi iz tučaka navečer isijavala svjetlost preko LED svjetala. Tu smo planirali i svojevrsnu interaktivnost sa posjetiteljima solarnog stabla. Postojala bi aplikacija koja bi regulisala mijenjanje boja na pojedinim tučcima, ali naravno, to bi se moderiralo da ne mogu svi u isto vrijeme mijenjati boje. Postoje mnoge funkcionalnosti i ideje pored navedenih koje bi ovo stablo učinilo dodatno zanimljivijim i interaktivnijim, no naglasak treba staviti i na to da je ovo stablo zamišljeno kao multidiscplinarni projekat u kojem bi mnogi mladi ljudi dobili mogućnost da pokažu svoje znanje kao npr. rekonstrukcija kopije stećka za koji bi zaslužne bili studenti sa Likovne akademije i historijskih studija. TIM: Tesnim Karišik, Almir Garić

Nagrade:

2. mjesto na IEEE takmičenju sklopu projekta „MODERN RENEWABLES – BRIGHTER FUTURE“

Lilium bosniacum - Solar Tree

Problem:

Lack of modern facilities interwoven with the history and tourist attractions of Bosnia and Herzegovina, as well as examples of the use of renewable energy.

Solution:

The tree is designed to resemble the Bosnian lily, which is an endemic species in BiH, and therefore is called "lilium bosniacum". The abstract of that lily is often seen as a patriotic sign, but we rarely think about what that Bosnian lily really looks like. Each petal on this tree has solar panels on it, and has 2 curved parts where they are fixed. The position of these petals changes depending on the time of day. So, they are open during the day and turn towards the position of the sun during the day for maximum absorption of the sun's rays. Also, the plan is for this solar tree, i.e. its front side, to be designed in the shape of a golden ratio. A ramp would be located on the outside of the spiral, since the stairs would be located on the inside. This allows people with disabilities easier access to the tree. A spiral of golden ratio leads to the base of the tree where the stećak tombstone is located. In this stećak, there is a junction box, with all other electronic elements. The stećak would also have a control panel that would show important information about the tree, the city and the country to tourists, but also to all people who want to know more about the city, the country, the history of the coat of arms of the Bosnian lily and the like. There we also planned to install solar benches that would additionally bring solar energy into that tree. Also, on the side of these benches would be sockets where visitors could charge their electronic devices. The petals of this lily fold in the evening and light would radiate from the pistils in the evening via LED lights. There we also planned a kind of interactivity with visitors to the solar tree. There would be an application that would regulate the color change on individual paints, but of course, this would be moderated so that not everyone can change colors at the same time. There are many functionalities and ideas in addition to the above that would make this tree even more interesting and interactive, but emphasis should be placed on the fact that this tree is designed as a multidisciplinary project in which many young people would get the opportunity to demonstrate their knowledge. for which students from the Academy of Fine Arts and Historical Studies would be credited. TEAM: Tesnim Karišik, Almir Garić

Awards:

2nd place in the IEEE competition within the project “MODERN RENEWABLES – BRIGHTER FUTURE”