Amina Madžak

amina.madzak123@gmail.com

Konjic, Bosna i Hercegovina

D-App

Problem:

Depresija je stara koliko i čovječanstvo. Ubraja se ne samo u najranije opisane bolesti u povijesti medicine, nego i u najčešće psihičke poremećaje današnjice. Riječ „depresija“ porijeklom je iz latinskoga jezika - latinski depressio dolazi od deprimere, što znači potisnuti, pritisnuti, udubiti ili potlačiti. Trenutno je depresija za žene zdravstveni problem broj dva, a u ukupnoj populaciji depresija je na četvrtom mjestu. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije depresija će do 2020. godine postati drugi svjetski zdravstveni problem, a gledajući samo žensku populaciju, zdravstveni problem broj jedan. Posljedica je to kontinuiranog porasta broja depresivnih osoba što se prati od 1910. g. nadalje. Također, unazad od 2015-2017. godine u Tuzlanskom kantonu (FBiH) imamo porast prijavljenih, liječenih pacijenata iz grupe afektivnih poremećaja raspoloženja. Tu brojimo 9,742 prijavljena pacijenta/kinje što je za skoro 1500 više prijavljenih pacijenata/kinja u odnosu na 2015. godinu. Depresija je bolest sa značajnom smrtnošću. Podaci govore da i do 15% depresivnih osoba počini samoubojstvo. Stoga depresija zahtijeva ozbiljan pristup, čim ranije prepoznavanje i adekvatno liječenje da bi se izbjegle moguće pogubne posljedice.

Rješenje:

D-App aplikacija nam omogućava jedinstven pristup i komunikaciju između stručne osobe i oboljelog. Dosadašnji odlasci u Centar za mentalno zdravlje biti će zamijenjeni online razgovorom gdje će korisnik imati priliku da se obrati stručnjaku, bez straha i skeptičnosti. Pri tome je garantovana maksimalna diskrecija, povjerenje i sigurnost. U sklopu aplikacije trenutno stoje timovi doktora/ica poput dr.spec. Kalabić Zlatka, dobitnika plakete doktora godine. Također, tim dr.spec. Suljić Enise. Aplikacija predstavlja prvu aplikaciju u ovom formatu što korisnicima daje veći motiv i povjerenje, koje je provjereno i na osnovu anketa o potrebi iste, gdje smo dobili rezultat od 95% ZA izdavanje i puštanje u rad aplikacije. Puštanjem u rad i djelovanjem aplikacije dobijamo smanjen broj samoubistava što predstavlja direktan, krajnji ishod visokog stadija depresije i depresivnih poremećaja. Upotrebom aplikacije od strane korisnika dobijamo mogućnost visokog priznanja od strane Svjetske zdravstvene organizacija (WHO) o doprinosu i brizi u polju medicine i mentalnog zdravlja. Svoj zvanični početak rada i implementacije kao prve aplikacije u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine, ujedno i na svjetskom nivou u ovom formatu u oblasti mentalnog zdravljan, D-App započinje 03.12.2020. godine. Aplikacija je puštena u rad sa minimalnim brojem stručnjaka/kinja, ograničena samo na regiju Bosne i Hercegovine, raspoloživa na potpunom teritoriju države, te besplatna i dostupna svim korisnicima na Google Play i App Store platformama. Kompletan rad i nadzor nad aplikacijom vrše eksperti/ice iz oblasti mentalnog zdravlja koji/e ujedno obavljaju i konverzacije sa korisnicima/ama. Sistem pohrane podataka zasnovan je na Firebase, te je time osigurana sigurnost i povjerljivost istih. Svaki vid unesenih ličnih podataka ostaje unutar aplikacije, nevidljiv drugim korisnicima/ama kao i drugim ekspertima/icama. Prateći statistiku preuzimanja i korištenja aplikacije, u smislu komuniciranja sa doktorima/icama, uvidjeli smo sljedeće: 1. 7 DANA – 700 registrovanih koristnika aplikacije; 150 uspostavljenih razgovora 2. 15 DANA – 1200+ registrovanih korisnika aplikacije; 200+ uspostavljenih razgovora 3. 30 DANA – 2000+ registrovanih korisnika aplikacije; 300+ uspostavljenih razgovora Ove brojke su značajan prikaz želje i potrebe ovakvog oblika komunikacije i pružanaj zdravstvene usluge na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovo je i mjesec dana prikaza osviještenosti i napratka našeg društva ka destigmatizaciji kada je u pitanju tema mentalnog zdravlja, što je pored stručne pomoći bio glavni cilj. Aplikacija posjeduje tendeciju širenja na cjelokupno svjetsko tržište i upotrebu, što dovodi do buđenja svijesti i poboljšanja mentalnog zdravlja. Također, na osnovu D-App posjedujemo mogućnost širenja istog formata aplikacije i na ostala polja medicine. TIM: Kenan Suljić, Muamer Galešić, Sejo Ivković

Nagrade:

Pobjednici Start Me Up: Srednjoškolskog takmičenja na Internacionalnom Burch Univerzitetu, članovi Burch Start-Up Inkubatora, osvojeno 2. mjesto na takmičenju ”covIDEJA’, pobjednici Social Impact Award 2020

D-App

Problem:

Depression is as old as humanity. It is not only one of the earliest described diseases in the history of medicine, but also one of the most common mental disorders today. The word "depression" comes from the Latin language - Latin depressio comes from deprimere, which means to suppress, press, sink or suppress. Currently, depression is the number two health problem for women, and in the total population, depression is in fourth place. According to the estimates of the World Health Organization, depression will become the second world health problem by 2020, and looking only at the female population, the number one health problem. This is a consequence of the continuous increase in the number of depressed people, which has been monitored since 1910. Also, from 2015 to 2017 in Tuzla Canton (FBiH) we have an increase in reported, treated patients from the group of affective mood disorders. There are 9,742 registered patients, which is almost 1,500 more registered patients compared to 2015. Depression is a disease with significant mortality. Data show that up to 15% of depressed people commit suicide. Therefore, depression requires a serious approach, early recognition, and adequate treatment to avoid possible devastating consequences.

Solution:

The D-App application allows us unique access and communication between the professional and the patient. Previous visits to the Mental Health Center will be replaced by an online conversation where the user will have the opportunity to turn to a specialist, without fear or skepticism. At the same time, maximum discretion, trust, and security are guaranteed. As part of the application, there are currently teams of doctors such as doctor Kalabić Zlatko, winner of the Doctor of the Year plaque. As well as the team of doctor Suljić Enisa. The application is the first application in this format which gives users greater motivation and trust, which was verified on the basis of surveys on the need for the same, where we received a result of 95% FOR the release and commissioning of the application. By launching and operating the application, we get a reduced number of suicides, which is a direct, end result of a high stage of depression and depressive disorders. By using the application by users, we get the opportunity for high recognition by the World Health Organization (WHO) for their contribution and care in the field of medicine and mental health. D-App started with implementation on December 3rd, 2020. The application was launched with a minimum number of experts, limited to the region of Bosnia and Herzegovina, available in the entire territory of the country, and free and available to all users on Google Play and App Store platforms. Complete work and supervision of the application are performed by mental health experts who also perform conversations with users. The data storage system is based on Firebase, thus ensuring their security and confidentiality. Every type of entered personal data remains within the application, invisible to other users as well as other experts. Following the statistics of downloading and using the application, in terms of communicating with doctors, we saw the following: 1. 7 DAYS - 700 registered users of the application; 150 established conversations 2. 15 DAYS - 1200+ registered users of the application; 200+ established conversations 3. 30 DAYS - 2000+ registered users of the application; 300+ established calls These figures are a significant representation of the desire and need for this form of communication and the provision of health services in Bosnia and Herzegovina. This is also a month of showing awareness and the direction of our society towards destigmatization when it comes to mental health topics, which, in addition to professional help, was the main goal. The application has a tendency to expand to the entire world market and use, which leads to awareness-raising and improvement of mental health. Also, based on D-App, we have the ability to expand the same application format to other fields of medicine. TEAM: Kenan Suljić, Muamer Galešić, Sejo Ivković

Awards:

Winners of Start Me Up: High school competition at Internationa lBurch University, members of Burch Start-Up Incubator, won 2nd place in the ” covIDEJA ‘competition, winners of the Social Impact Award 2020